Chorwacka Sieć Edukacyjno-Rozwojowa na rzecz Postępu Komunikacji (HERMES)

Chorwacka Sieć Edukacyjno-Rozwojowa na rzecz Postępu Komunikacji (HERMES) jest pozarządową organizacją typu non-profit prowadzącą działalność w całej Chorwacji oraz w szerszym regionie byłej Jugosławii. Misją HERMES jest edukacja na rzecz demokratycznego obywatelstwa poprzez rozwijanie i stosowanie innowacyjnych (nieformalnych) programów edukacyjnych opartych na promowaniu pokojowych metod komunikacji, takich jak uporządkowane i krytyczne myślenie, aktywne słuchanie i radykalna empatia jako narzędzi zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania. Działania HERMES koncentrują się na stosowaniu praktycznych umiejętności debatowania w celu zwalczania dyskryminacji, przyczynianiu się do aktywnego uczestnictwa obywatelskiego, podnoszeniu świadomości na temat praw człowieka i ułatwianiu budowy otwartego i integracyjnego społeczeństwa demokratycznego.

IAIE

Misję Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Międzykulturowej (IAIE) najlepiej opisują jej główne cele i środki działania. Główne cele IAIE obejmują: (1) Zbadanie implikacji społecznych kontekstów edukacji i relacji między społeczeństwem, państwem narodowym i kontekstami międzynarodowymi oraz sytuacją jednostek, grup i mniejszości w ich obrębie. (2) Przyczynianie się do rozwoju i wdrażania edukacji międzykulturowej i aspektów edukacji w społeczeństwach wielokulturowych. (3) Promowanie wymiany informacji, wiedzy i materiałów na temat wszystkich istotnych zagadnień dotyczących edukacji w społeczeństwach wielokulturowych wśród nauczycieli, metodyków i specjalistów zajmujących się opracowywaniem programów nauczania, polityką badawczą i edukacyjną. (4) Inicjowanie i reagowanie na działania w zakresie edukacji organizacji międzynarodowych i krajowych.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ze swoim Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży, Miejscem Pamięci i Akademią Europejską jest politycznie niezależną organizacją non-profit. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie nieformalnej edukacji. Ze względu na historię majątku Krzyżowej, którą fundacja nazywa domem (krąg z Krzyżowej, niemiecka grupa oporu przeciwko Hitlerowi, spotkała się tam trzy razy w latach 1942 – 1943), ma ona duże doświadczenie, szczególnie w politycznych i historycznych projektach edukacji nieformalnej. Tematy takie jak opór, stosunki międzynarodowe, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i Europa znajdują się w centrum prac w tej dziedzinie. Fundacja ma również duże doświadczenie w realizacji różnych projektów artystycznych i z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Kreisau-Initiative e.V.

Kreisau-Initiative e.V. została założona latem 1989 roku przez mieszkańców Wschodniego i Zachodniego Berlina, aby wesprzeć utworzenie i utrzymanie międzynarodowego centrum spotkań młodzieży w Krzyżowej. Od ponad 29 lat Kreisau-Initiative organizuje warsztaty, szkolenia i spotkania z uczestnikami z całego świata, należącymi do różnych pokoleń, o różnym poziomie wykształcenia i pochodzeniu społecznym. Odwaga moralna, zaangażowanie społeczne i polityczne, zaangażowanie w demokrację i prawa człowieka są głównym tematem prac Kreisau-Initiative. Tematycznie projekty wchodzą w zakres współczesnej historii i praw człowieka, edukacji włączającej, zrównoważonego rozwoju i dialogu międzypokoleniowego.

Barry van Driel

Barry van Driel jest z wykształcenia psychologiem społecznym. Od 1993 r. jest wykwalifikowanym pracownikiem Domu Anny Frank, odpowiedzialnym za rozwój projektu i międzynarodową edukację nauczycieli. Jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Międzykulturowej (IAIE) i redaktorem naczelnym czasopisma akademickiego „Intercultural Education” (Routledge). Jest ekspertem konsultacyjnym dla grupy roboczej WG 2020 Komisji Europejskiej ds. Edukacji obywatelskiej i pomaga w opracowywaniu oficjalnych raportów dla Komisji Europejskiej dotyczących powiązanych tematów.

Jens Henning Fischer

Jens Henning Fischer jest specjalistą w zakresie stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Jens studiował prawo i nauki polityczne w Passau i Berlinie. Jest głównym trenerem prawnym projektu Model International Criminal Court i odpowiada za przygotowanie spraw. Jest profesjonalnym trenerem komunikacji w Berlinie, szkolącym w przedsiębiorstwach, na uniwersytetach i w szkołach. Był głównym arbitrem uniwersyteckich mistrzostw debatujących na uniwersytetach w 2006 roku i jest wykładowcą różnych międzynarodowych akademii przemówień i debat.

Lina Jurjević

Lina Jurjević jest wiceprzewodniczącą HERMES. Była głównym koordynatorem warsztatów Memory Walk realizowanych w ramach projektu „Historija, Istorija, Povijest – Lekcje na dziś”. Obecnie koordynuje działania edukacyjne Domu Anny Frank w Chorwacji (wystawa podróżnicza „Anne Frank – A History for Today”, Youth Network). Lina jest także trenerem praw człowieka i koordynatorem projektu „Model International Criminal Court Western Balkans”. Ponieważ jest absolwentką historii i historii sztuki, bardzo interesuje się projektami związanymi z historią, zwłaszcza gdy ich celem jest poprawa zrozumienia i budowanie empatii wśród ludzi.

Ines Lambert

Ines Lambert, członek Chorwackiej Sieci Edukacyjno-Rozwojowej na rzecz Postępu Komunikacji (HERMES), jest z zawodu nauczycielem, ale od wielu lat zajmuje się także projektowaniem, animacją, edycją wideo i audio. Jej historia pracy obejmuje bycie koordynatorem produkcji internetowej stacji telewizyjnej, koordynatorem technicznym zakładu produkcji filmów dokumentalnych, a także samodzielne tworzenie setek materiałów audiowizualnych i graficznych dla wielu chorwackich i europejskich organizacji pozarządowych i instytucji kulturalnych.

Nina Lüders

Nina Lüders jest dyrektorem wykonawczym i kierownikiem programu “Contemporary History and Human Rights” w Kreisau-Initiative e.V. w Berlinie. Uzyskała tytuł magistra nauk politycznych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jest certyfikowanym trenerem Betzavta (hebr. “Togetherness”), innowacyjnej izraelskiej koncepcji edukacyjnej opartej na konfliktach. Obecna praca Niny polega na nauczaniu o prawach człowieka, prawach człowieka w sytuacjach konfliktowych i demokracji. Nina kontynuowała studia z zakresu dzieci i ich praw na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Dr. Maja Nenadović

Dr. Maja Nenadović jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Międzykulturowej (IAIE). Maja ma siedemnastoletnie doświadczenie w pracy jako trener debat, mówca publiczny, konsultant polityczny, badacz, trener praw człowieka i rzecznictwa oraz edukator ds. de/konstrukcji tożsamości w ponad 40 krajach na całym świecie. Była również koordynatorką finansowanego ze środków unijnych projektu Anne Frank House “Historija, Istorija, Povijest – Lekcje na dziś” w latach 2014 – 2017. Jest doktorem nauk politycznych na Uniwersytecie w Amsterdamie.

Fiona Passantino

Fiona Passantino jest Wizualnym Opowiadaczem Historii, który złożone kwestie czyni zrozumiałymi poprzez zastosowanie grafiki, animacji i zwięzłego tekstu, dostarczanych za pośrednictwem innowacyjnych platform mobilnych. Zaczynając jako artysta wizualny w Wiedniu w Austrii, Fiona wykonywała wielkogabarytowe instalacje fizyczne i ilustracje. Weszła w świat cyfrowy jako projektant gier i stron internetowych oraz specjalista do nauki on-line w Londynie, Budapeszcie i Amsterdamie. Została kreatywnym przewodnikiem i szefem szkoleń online w Dolinie Krzemowej, a także Starszym Doradcą ds. Komunikacji i Innowacji w dużym banku inwestycyjnym w Hadze.

Anna Rabiega

Anna Rabiega jest urodzonym nauczycielem. Posiada dwa tytuły magisterskie: w dziedzinie stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekonomii na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie. Od ponad dziesięciu lat uczy wiedzy o społeczeństwie oraz ekonomii w jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce – Liceum Ogólnokształcącym nr XIV we Wrocławiu – gdzie już niemal setka jej wychowanków zdobyła tytuły laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych w dziedzinie nauk społecznych, prawa, ekonomii. Anna jest także autorem wielu scenariuszy lekcji dla nauczycieli, a obecnie pracuje nad obszernym podręcznikiem z zakresu wiedzy o społeczeństwie

Kerim Somun

Kerim Somun studiował administrację publiczną na Uniwersytecie w Sarajewie. W ciągu ostatnich ośmiu lat pracował dla kilku organizacji krajowych i międzynarodowych, głównie w Europie Południowo-Wschodniej. Obecnie pracuje w Kreisau-Initiative e.V. jako koordynator projektu w dziale historii współczesnej i praw człowieka, gdzie koordynuje projekt MICC i JustNow. Brał udział (jako uczestnik, trener i wykładowca) w ponad stu różnych szkoleniach, seminariach, konferencjach i profesjonalnych programach wymiany, które poprawiły i uzupełniły jego umiejętności zawodowe i osobiste, profilując go jako kompetentnego trenera i lidera.